Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет (Световен опит)


Наама, Карим (2015) Преструктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет (Световен опит) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 208. ISBN 978 - 984-524-751-4 (Cobiss. BG-ID 1235120356).


 
  Монография
 
 Издадено
  23492
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/