Нормативни документи в системата на средното образование, свързани с обучението на учениците от етническите малзинства. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 110-115. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547364


Нунев, Йосиф (2002) Нормативни документи в системата на средното образование, свързани с обучението на учениците от етническите малзинства. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 110-115. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547364 София


 Статията е своеобразен авторски аналитичен поглед върху училищата, в които попадат ромски деца - в обособени в различна степен в собствените им жилищни пространства (махали), в смесена етнокултурна среда и в училища за деца с ментални проблеми. Разработката насочва вниманието към проблемите на етническото обособяване само на ромски ученици в заварените от времето на социализма училища, ситуирани в рамките на ромските квартали и несправедливото насочване на нереално голям брой ромски деца към помощни училища по социални индикации, а не на ментални проблеми.
  Статия
 обособяване, помощни училища, "ромски" училища
 Издадено
  23487
 Йосиф Нунев

1. Димитров, Д. (съставител). Обучение на роми за помощник на учителя. Технологичен модел. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, с. 116, ISBN 954-680-244-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/