Ромското дете и неговата семейна среда. София: IMIR, 64 с., ISBN 954-8872-14-5, COBISS.BG-ID - 1032020964


Нунев, Йосиф (1998) Ромското дете и неговата семейна среда. София: IMIR, 64 с., ISBN 954-8872-14-5, COBISS.BG-ID - 1032020964 София


 Изданието е предназначено за педагогически специалисти, посветили се на обучението и възпитанието на ромски деца и на сътрудничеството с техните родители. Целите, които се преследват с него са в две посоки: от една страна, да предизвика по-осезаема чувствителност към ромската проблематика чрез поднасяне на специфични знания за произхода и културата на най-неоправдания у нас етнос, и от друга - да се провокират самите роми за мобилизиране на собствените ресурси за самопомощ, а наред с това - за по-успешно сътрудничество между представителите на двете култури.
  Книга
 роми, семейство, образование и възпитание, ценности, фолклор.


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  23478
 Йосиф Нунев

38. Rusinova, M., D. Alipieva. Educational integration of Roma students. In: PROCEEDINGS Volume 59, book 6.5, Pedagogy and Psychology. BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists. Ruse: Publishing house University of Ruse "Angel Kanchev". 2020, p. 63, ISSN 2603-4123 (on-line)

35. Ivanova, A. Вilingualism and education policy. sociobrains. - In: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. February 2018. Issue 42, pp. 318, ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2042,%20February%202018/Others/1_%20Angelina%20Ivanova.pdf (последно посещение на 02.05.2019 г.)

36. Ivanova, A. Вilingualism and education policy. sociobrains. - In: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. February 2018. Issue 42, pp. 319, ISSN 2367-5721 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2042,%20February%202018/Others/1_%20Angelina%20Ivanova.pdf (последно посещение на 02.05.2019 г.)

37. Ivanova, A. Вilingualism and education policy. sociobrains. - In: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. February 2018. Issue 42, pp. 321, ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2042,%20February%202018/Others/1_%20Angelina%20Ivanova.pdf (последно посещение на 02.05.2019 г.)

34. Троева, Е. Мюсюлманите в България - изследователски проблеми и приноси. 2017. XLIII (4) 415-440, ISSN 0323-9861.

33. Иванов, Х. Религията, културните традиции, ценностната система и образованието на ромите и влиянието им върху обществения ред на територията, обслужвана от ОД на МВР – Плевен. - В: Годишник ХХIХ. София: Академия на МВР, 2016, с. 43, ISSN 1312 – 6415.

31. Avdzhieva, A. Labour and mobility of Roma women of Plovdiv area. - In: Sammlung „Global social work: Regionale und lokale herausforderung der armutszuwanderung aus südosteuropa”. Dokumentation der internationalen Tagung vom 28.02.2014 an der Fachhochschule Dortmund. Compiler: Banu Citlak, Sebastian Kurtenbach, David H. Gehne, Bochum: Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR), Fakultät für Sozialwissenschaft, Ruhr-Universität, 2015, pp. 22, ISBN: 978-3-946044-01-7 https://www.researchgate.net/publication/277717236_Global_Social_Work_Lokale_und_regionale_Herausforderungen_der_Armutszuwanderung_aus_Sudosteuropa

32. Avdzhieva, A. Labour and mobility of Roma women of Plovdiv area. - In: Sammlung „Global social work: Regionale und lokale herausforderung der armutszuwanderung aus südosteuropa”. Dokumentation der internationalen Tagung vom 28.02.2014 an der Fachhochschule Dortmund. Compiler: Banu Citlak, Sebastian Kurtenbach, David H. Gehne, Bochum: Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR), Fakultät für Sozialwissenschaft, Ruhr-Universität, 2015, pp. 22, ISBN: 978-3-946044-01-7 https://www.researchgate.net/publication/277717236_Global_Social_Work_Lokale_und_regionale_Herausforderungen_der_Armutszuwanderung_aus_Sudosteuropa

30. Калоянова, Н., Д. Циркова. Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система (за педагози, работещи в детски градини и училища, в които се обучават деца от етнически малцинства). София: Център за образователни програми и социални инициативи, 2014, с. 65, ISBN 978-954-91443-7-6

28. Каснакова-Иванова, Ц., Р. Николова, Етнокултура и педагогически взаимодействия чрез обучението по роден край в първи клас. - В: Годишник на Педагогическия факултет на Тракийския университет", Ст. Загора: СД „Контраст”, 2012, Том 12, с. 44-95 (49), ISSN 1312-286Х.

29. Марушиакова, Е., В. Попов. Цигани в Източна Европа. Курс лекции. София: Парадигма, 2012 г., 364 с., ISBN 9543261709, 9789543261703

25. Крумова, Т., Д. Колев, Г. Даскалова-Цветкова. - В: Преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи, 2011, с. 60, http://amalipe.com/files/publications/sbornik_materiali.pdf

26. Попандонова-Желязова, Ек. Интегриране на интерактивната мултимедия в обучението по чужд език на ромското малцинство. - В: Електронно, дистанционно... или обучението на 21 век, 2011, с. 257, http://www.kim-kozloduy.com/docs/ELDE_conference_2011_e-Book.pdf

27. Превенция на ранните бракове. Пловдив: Астарта, 2011, с. 81, ISBN 978-954-350-118-2

22. Бъчева, С. Ранната раждаемост при малолетните и непълнолетните майки-ромки. В сб. „Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, Том 103, с. 67, ISSN 0861 – 8291.

23. Бъчева, С. Ранната раждаемост при малолетните и непълнолетните майки-ромки. В сб. „Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, Том 103, с. 68-69, ISSN 0861 – 8291.

24. Йорданова, М. Василица в Пазарджик. - В: Храната сакрална и профанна. Габрово: Фабер, 2010,Том I, с. 112. ISBN: 978-954-400-292-3 https://www.etar.org/izdania/img/hranata-sakralna.pdf

18. Ганчев, Г. Към проблема за интегрирането на ромите в българското общество. - В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2009, с. 262. ISBN 978-954-680-654-3.

19. Калоянова, Н. Идентичност и социализация на етно-малцинствените общности. - В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2009, с. 204. ISBN 978-954-680-654-3.

20. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, К. Петкова, Н. Милева. Отпадащите роми. София: Институт „Отворено общество“, 2009, с. 39, ISBN 978-954-9828-66-5

21. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, К. Петкова, Н. Милева. Отпадащите роми. София: Институт „Отворено общество“, 2009, с. 75, ISBN 978-954-9828-66-5

16. Кожухарова, П. Програма на взаимодействието между училището и семейството в процесса на възпитание на деца от римски етнос. - В: Многообразие без граници. В. Търново: Фабер, 2008, с. 199, ISBN-978-954-775-896-4.

17. Миленкова, В. Профили на образование при ромите в български условия. - Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой), с. 194, ISSN 0324-1572

12. Паризов, П. Социална интеграция на етнокултурни общности. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2007, с. 34, ISBN 978-954-680-513-3

13. Равен достъп на ромите до качествено образование. Доклад. София: МП2000, 2007, с. 135, https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/bulgarian1_20070329.pdf

14. Равен достъп на ромите до качествено образование. Доклад. София: МП2000, 2007, с. 136, https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/bulgarian1_20070329.pdf

15. Равен достъп на ромите до качествено образование. Доклад. София: МП2000, 2007, с. 163, https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/bulgarian1_20070329.pdf

8. Богданов, Л. и Г. Ангелов. Интеграция на ромите в България: необходими реформи и икономически ефекти. София: Отворено общество, 2006, с. 36, file:///C:/Users/User/Downloads/o_280347.pdf

9. Пампоров, А. Ромското всекидневие в България. София: IMIR, 2006, с. 183, ISBN-10: 954-8872-63-3 и ISBN-13: 978-954-8872-63-8

10. Пампоров, А. Ромското всекидневие в България. София: IMIR, 2006, с. 333, ISBN-10: 954-8872-63-3 и ISBN-13: 978-954-8872-63-8

11. Пампоров, А. Ромското всекидневие в България. София: IMIR, 2006, с. 62, ISBN-10: 954-8872-63-3 и ISBN-13: 978-954-8872-63-8

5. Попкочев, Т. Социално-педагогически профил на ромското семейство (по автобиографични разкази). Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2004, с. 14, ISBN 954-680-316-2

6. Попкочев, Т. Социално-педагогически профил на ромското семейство (по автобиографични разкази). Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2004, с. 23, ISBN 954-680-316-2

7. Попкочев, Т. Социално-педагогически профил на ромското семейство (по автобиографични разкази). Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2004, с. 75, ISBN 954-680-316-2

3. Димитров, Д. (съставител). Обучение на роми за помощник на учителя. Технологичен модел. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2003, с. 106, ISBN 954-680-244-1

4. Димитров, Д. (съставител). Обучение на роми за помощник на учителя. Технологичен модел. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2003, с. 116, ISBN 954-680-244-1

1. Сачкова, Е. От образованието на малцинствата към интеркултурно образование. - В: Интеркултурното образование. Идеал и реалност. София: АКСЕС/ИПИС, 1999, с. 64, ISBN 954-600-013-2

2. Сачкова, Е. От образованието на малцинствата към интеркултурно образование. - В: Интеркултурното образование. Идеал и реалност. София: АКСЕС/ИПИС, 1999, с. 65, ISBN 954-600-013-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/