Проблеми и перспективи пред учениците от ромски произход. – Педагогика, 1996, (6)3, с. 72-79, Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID: 1132850916


Нунев, Йосиф (1996) Проблеми и перспективи пред учениците от ромски произход. – Педагогика, 1996, (6)3, с. 72-79, Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID: 1132850916 София


 Статията извежда някои най-характерни проблеми в обучението на ромски деца в монокултурна образователна среда, включително и проблемите, свързани с тяхното обособяване в образователна институция. Извеждат се редица перспективи за решаването на всеки един от посочените проблеми.
  Статия
 обособяване, интеграция, монокултурна среда.
 Издадено
  23477
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/