Класификация на грешките и отклоненията в устната реч на първокласниците роми. – Начално образование, 1994, 34(7) с. 22-28, Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID: 1128102116


Нунев, Йосиф (1994) Класификация на грешките и отклоненията в устната реч на първокласниците роми. – Начално образование, 1994, 34(7) с. 22-28, Print ISSN 0204-4951. COBISS.BG-ID: 1128102116 София


 Статията е първи по рода си своеобразен опит за класификация на грешките и отклоненията в устната реч на ромски деца, които постъпват на училище и владеят български език в различна степен. Изследвани са 28 деца през периода 20 септември - 20 октомври 1993 г. в ОУ "Христо Ботев", гр. Ракитово. Грешките и отклоненията в устната им българска реч се дължат на влиянието на местния ромски ерлийски или влахички диалекти, които проговарят малките ромчета в този град и авторът на изследването владее много добре. Разработката извежда редица препоръки за по-успешна работа в периода на началното ограмотяване на ромски деца в монокултурна образователна среда.
  Статия
 роми, ограмотяване, монокултурна среда.
 Издадено
  23474
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/