Трудностите по изхранването на населението ще продължават.


Пенчева, Ивалинка (1997) Трудностите по изхранването на населението ще продължават. Икономика и управление на селското стопанство, 1997, 5-6, с. 46-49, Print ISSN 0205-3845, Online 2534-9872, COBISS.BG-ID 1119641316.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23470
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/