Малките предприятия в месната промишленост.


Пенчева, Ивалинка (1994) Малките предприятия в месната промишленост. Сборник с доклади от международен семинар "Създаване и развитие на малкото предприятие", Свищов, 8-11 май1994 г. Свищов, International Small Institute, EC Tempus JEP 3468-92/93, 1994, с. 38-43.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23468
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/