Възникване и редукция на когнитивния дисонанс след вземане на решение.


Бургов, Пресиян (2009) Възникване и редукция на когнитивния дисонанс след вземане на решение. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 186-195, 2009. ISBN 978-954-524-723-1, COBISS.BG-ID - 1234248164.


 
  Статия
 възникване и редукция на когнитивния дисонанс, вземане на решение, системи от знания, консонанс, психичен дискомфорт.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  23455
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/