Младежките организации при Националлибералната партия в България (ноември 1920 - юли 1924 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1991, Т. 29, Кн. 3, с. 81-107


Лечев, Велико (1996) Младежките организации при Националлибералната партия в България (ноември 1920 - юли 1924 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1991, Т. 29, Кн. 3, с. 81-107 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507492


 Изследвана е политическата дейност на младежките организации при Националлибералната партия през периода 1920 - 1924 г.
  Статия
 партийно-политическа система, Националлиберална партия, младежки организации


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23445
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/