Оценки на военни дейци от Германия и Австро-Унгария за бойния път на Дунавския и Приморския полк през Сръбско-българската война 1885 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция 27 октомври 2010 г. в чест на доц. д-р Владимир Попов. [ред. кол. Борис Борисов - отг. ред. ... и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 201-217


Лечев, Велико (2012) Оценки на военни дейци от Германия и Австро-Унгария за бойния път на Дунавския и Приморския полк през Сръбско-българската война 1885 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция 27 октомври 2010 г. в чест на доц. д-р Владимир Попов. [ред. кол. Борис Борисов - отг. ред. ... и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 201-217 ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500


 Анализирани са оценките на военните наблюдатели от Германия и Австро-Унгария спрямо бойния път на Дунавския и Приморския полк през Сръбско-българската война 1885 г.
  Доклад
 Сръбско-българска война 1885 г., Дунавски полк, Приморски полк


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23441
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/