Руската емигрантска периодика в България (1920–1922 г.).


Манолакев, Христо (2010) Руската емигрантска периодика в България (1920–1922 г.). „Погасло дневное светило…”. Руската литературна емиграция в България 1919–1944 / Състав. и научни ред. Радостин Русев, Йордан Люцканов, Христо Манолакев. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010, с. 21-46. ISBN 978-954-8712-63-7. COBISS.BG-ID 1233620964


 
  Студия
 
 
  23429
 Христо Манолакев

2. Илчева, Р. Драмат(ург)ичните страсти и Българското средновеовие. – В: „... първа радост е за мене”. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. С.: Кралица Маб, 2012, с. 146. ISBN 978-954-533-113-8. COBISS.BG-ID 1246263012

3. Люцканов, Й. Казачьи думы. - Периодика на руската емиграция в България (1920-1943). Енциклопедичен справочник. Отг. Ред. Р. Русев. Съставител (съвм. с Р. Русев, Й. Люцканов, Р. Илчева, Г. Петкова). С., Изд. Център „Боян Пенев”, 2012, с. 405. ISBN 978-954-8712-80-4. COBISS.BG-ID 1254867172

1. Косик В. И. „Погасло дневное светило”. Руската литературна емиграция в България 1919–1944. – В: Славяноведение, Москва, 2011, № 4, с. 93.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/