За автобиографичната проза на Г. Р. Державин.


Манолакев, Христо (2007) За автобиографичната проза на Г. Р. Державин. Реката на времето: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 232-240. ISBN 978-954-07-2376-1. COBISS.BG-ID 1228637924


 
  Статия
 
 
  23421
 Христо Манолакев

1. 1) Белова, Т. Н. Река времен: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2007. – Вестник Московского университета, Сер. Филология 9, 2008, № 3, с. 167.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/