Свидригайлов и Печорин. Свидригайлов и краят на „излишния човек”.


Манолакев, Христо (2006) Свидригайлов и Печорин. Свидригайлов и краят на „излишния човек”. 60 години руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии. София, Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 285-292. ISBN – 10: 954-07-2399-Х; ISBN – 13: 978-954-07-2399-0.COBISS.BG-ID 1242897124


 
  Статия
 
 
  23417
 Христо Манолакев

1. Вачева, А. 60 години руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии. С., Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, 2006. – Болгарская русистика, 2006, № 3-4, с. 107. ISSN 0323-9160. COBISS.BG-ID 1119619044

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/