Палата № 6 и конец героя.


Манолакев, Христо (2004) Палата № 6 и конец героя. Диалози с Чехов: 100 години по-късно. София, „Факел”, 2004, с. 114-122. ISBN 954-411-116-6.


 
  Статия
 
 
  23409
 Христо Манолакев

2. Чавдарова, Д. Rus(оист)кият идеал. Понятието „естественост” и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, „Фабер”, 2009, с. 15.

1. Чавдарова, Д. Концепты русской литературы с точки зрения литературоведа.. – В: Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Конференция МАПРЯЛ. Сборник докладов, т. ІІ. Пловдив, Университетско изд. "Паисий Хилендарски", 2007.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/