Донесения на австро-унгарската легация в София от 1917 г. за български учени, писатели и журналисти. - Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов : Материали от Междунар. науч. конф., В. Търново, 13-14 дек. 2002 г. / Ред. кол. Димитър Кенанов - отг. ред. и др. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 486-492.


Лечев, Велико (2004) Донесения на австро-унгарската легация в София от 1917 г. за български учени, писатели и журналисти. - Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов : Материали от Междунар. науч. конф., В. Търново, 13-14 дек. 2002 г. / Ред. кол. Димитър Кенанов - отг. ред. и др. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2004, с. 486-492. ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084


 Направен е кратък политическа характеристика от австро-унгарската легация в София през 1917 г. на няколко учени, писатели и журналисти, които се ползват с влияние в българския обществено-политически живот
  Доклад
  Първа световна война, австро-унгарска легация в София,обществено политически живот в България


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23407
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/