Разгромът на румънския десант при село Ряхово през октомври 1916 г. : Участието на бълг., герм. и австр.-унг. воен. флотилии. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2003, № 83, с. 41-61


Лечев, Велико (2003) Разгромът на румънския десант при село Ряхово през октомври 1916 г. : Участието на бълг., герм. и австр.-унг. воен. флотилии. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2003, № 83, с. 41-61 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716; COBISS.BG-ID (на статията) 1162842340


 Изследвано е участието на военните дунавски флотилии на България, Германия и Австро-Унгария за разгрома на румънския десант при с. Ряхово през октомври 1916 г.
  Статия
 Първа световна война, дунавски военни флотилии, десант


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23401
 Велико Лечев

5. Маринова, Ст. Добруджанската емиграция в селата от Русенско след края на Първата световна война // Добруджа на кръстопътя на историята : сборник с изследвания от международна научна конференция, 16-17 май 2013, Тутракан / състав. Петър Бойчев, Даниела Иванова. Тутракан [т.е. Силистра] : Ковачев, 2013, 428 с. ISBN 978-954-8198-60-8, COBISS.BG-ID 1262990564, цит. на с. 286, бел. № 2.

6. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, 372 с. ISBN 978-954-577-830-8, COBISS.BG-ID 1264104164, цит. на с. 41, 228, бел. № 57, 146.

4. История на Тутракан. Т. 2. 1878 - 1944 г. / Петър Тодоров ... [и др. ] ; науч. ред. Петър Тодоров. Силистра : Ковачев, 2010, 668 с. ISBN 978-954-8198-25-7, COBISS.BG-ID 1245130980, цит. на с. 309, 636, бел. № 281,1.

2. История на Добруджа. Т. 4: 1878-1944 / Антонина Кузманова и др. ; Науч. ред., [предг.] Петър Добрев, Благовест Нягулов. - В. Търново : Фабер, 2007. - 647 с. - Други авт.: П. Тодоров, Ж. Попов, Бл. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. ISBN 978-954-775-818-6 (т. 4.), COBISS.BG-ID 1228049892, цит. на с. 91, бел. № 158, цит. на с. 208, бел. № 114.

3. Пенчиков, К. Освобождението на Северна Добруджа през 1916-1917 г. // Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1918 година : Сборник с изследвания / Състав. Петър Бойчев, Володя Милачков ; Ред. Милен Куманов. [Силистра : Ковачев], 2007, с.56-69. ISBN 978-954-8775-60-1, COBISS.BG-ID 1227774948, цит. на с. 68, бел. № 39.

1. Георгиева, Ст. Войната в Добруджа (1916-1918 г.) като предмет на историографията и библиографията - синергетичен подход // Годишник - Военна академия "Георги Стойков Раковски" - Център "Военноисторически изследвания". Военноисторически преглед. София : ВА "Г. С. Раковски, 2006, ISSN 1312-2975, COBISS.BG-ID 1121569508, цит. на с. 319, бел. № 8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/