Вазов и Пушкин. Сюжетът на един юбилей.


Манолакев, Христо (2002) Вазов и Пушкин. Сюжетът на един юбилей. Наследството Вазов. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, С., 2002, с. 179-183. ISBN 954-07-1667-5.COBISS.BG-ID 1039308004


 
  Статия
 
 
  23384
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/