Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Среден и Долен Дунав 1914 - 1915 г. - Исторически преглед, София : БАН, 2002, № 5-6, с. 89-111.


Лечев, Велико (2002) Военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария по Среден и Долен Дунав 1914 - 1915 г. - Исторически преглед, София : БАН, 2002, № 5-6, с. 89-111. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364. COBISS.BG-ID (на статията) 1160051172


 Изследван е приносът на военните флотилии на България, Германия и Австро-Унгария за военния разгром на Кралство Сърбия 1914 - 1915 г.
  Статия
 Първа световна война, военни флотилии, дунавски въпрос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23375
 Велико Лечев

2. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, 372 с. ISBN 978-954-577-830-8, COBISS.BG-ID 1264104164, цит. на с. 41, 228, бел. № 57, 146.

1. Бърчева, М., Ст. Йорданов. Бойни действия на военните речни сили по българския участък на река Дунав през Първата световна война // Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1918 година : Сборник с изследвания [Съдържа материали от научна конференция, посветена на 90-годишнината от Тутраканската епопея и освобождениено на Добруджа, проведена в гр. Тутракан, на 4 и 5 септември 2006 г.] / Състав. Петър Бойчев, Володя Милачков ; Ред. Милен Куманов. [Силистра : Ковачев], 2007, 483 с. ISBN 978-954-8775-60-1, COBISS.BG-ID 1227774948, цит. на с. 210, бел. № 6, 7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/