Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас. Сборник от доклади на шестата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука", София, 21 - 22 ноември 2008 г. Ред. С. Здравкова. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2008, с. 155 - 165. ISBN 978-954-8846-04-02


Минчева, Иванка (2008) Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас. Сборник от доклади на шестата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "120 години Софийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука", София, 21 - 22 ноември 2008 г. Ред. С. Здравкова. София: Издателство "Веда Словена - ЖГ", 2008, с. 155 - 165. ISBN 978-954-8846-04-02 София, издателство "Веда Словена - ЖГ"


 В публикацията са рагледани различни начини за решаване на представителни задачи от събиране и изваждане до 20 с преминаване. Дадени са методически бележки относно логическата струкура на решение и усвояването му в реалната учебна практика по математика в първи клас.
  Доклад
 събиране с преминаване, изваждане с преминаване, едноцифрено число, двуцифрено число, обичение по математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23367
 Иванка Минчева

1. Веселина Петрова. - 200 години от рождението на учителя Иван Николов Момчилов. Създателят на поколения образовани българи ни талантливи български учители. - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 18. Print ISSN 1310-358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/