Университетската криза в България от 1922 г. през погледа на професор Михаил Арнаудов. - Българистични проучвания : Сб. докл. от I междунар. науч. сес., В. Търново, 20-22 авг. 1995 г. / Ред. кол. Петър Tодоров и др. Велико Търново : ПИК, 1996, с. 221-230 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Междунар. семинар по бълг. ез. и култура


Лечев, Велико (1996) Университетската криза в България от 1922 г. през погледа на професор Михаил Арнаудов. - Българистични проучвания : Сб. докл. от I междунар. науч. сес., В. Търново, 20-22 авг. 1995 г. / Ред. кол. Петър Tодоров и др. Велико Търново : ПИК, 1996, с. 221-230 Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Междунар. семинар по бълг. ез. и култура ISBN 954-8258-70-6. COBISS.BG-ID 1029573604


 Изследвано е отношението на проф. Михаил Арнаудов към университетската криза в България през 1922 г., откроени са схващанията му за кризата, които кореспондират с изразените мнения от студентските групи на опозиционните на БЗНС политически партии
  Доклад
 партийно-политическа система в България, университетски кризи в България, студентски партийни групи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23365
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/