Още за историята на републиканското движение в България в навечерието на Балканската война. - Балканските войни 1912-1913 : Сб. статии от науч. конф., проведена през окт. 1992 г. [В. Търново] / Ред. кол. Иван Тодоров - отг. ред. и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 75-79.


Лечев, Велико (1995) Още за историята на републиканското движение в България в навечерието на Балканската война. - Балканските войни 1912-1913 : Сб. статии от науч. конф., проведена през окт. 1992 г. [В. Търново] / Ред. кол. Иван Тодоров - отг. ред. и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 75-79. ISBN 954-524-108-X. COBISS.BG-ID 1030110948


 Изследвана е ролята на републиканското движение в политическия живот на България в навечерието на Балканската война
  Доклад
 Балканска война, партийно-политическа система, републиканско движение в България


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23364
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/