Създаването на партията "Народно единство" (юни - декември 1923 г.). - Исторически преглед, 1994, № 4, с. 110-127


Лечев, Велико (1994) Създаването на партията "Народно единство" (юни - декември 1923 г.). - Исторически преглед, 1994, № 4, с. 110-127 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1130930148


 Изследвани са политическите фактори, довели до до обособяването на народнолибералите на д-р Никола Генадиев в отделна партия /"Народно единство"/
  Статия
 партийно-политическа система в България, Народнолиберална /Стамболова/ партия/, партия "Народно единство"


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23362
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/