Младежките организации на Демократическата партия в България (октомври 1920 - юни 1923 г.). - Исторически преглед, 1993, № 4-5, с. 130-139.


Лечев, Велико (1993) Младежките организации на Демократическата партия в България (октомври 1920 - юни 1923 г.). - Исторически преглед, 1993, № 4-5, с. 130-139. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1127653348


 Изследвана е политическата и организационната дейност на младежките организации на Демократическата партия в България в началото на 20-те години на ХХ в.
  Статия
 партийно-политическа система в България, Демократическа пария, младежки организации


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23361
 Велико Лечев

1. Стоянова, Р. Младежкият съюз, женските и професионалните групи към Демократическата партия (1924-1934 г.) // Исторически преглед, 1994-1995, № 4, с. 128-151. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1130930660, цит. на с. 128-130, бел. № 1,3,7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/