Създаването на Българския младежки земеделски съюз. - Епохи, 1993, № 1, с. 67-73


Лечев, Велико (1993) Създаването на Българския младежки земеделски съюз. - Епохи, 1993, № 1, с. 67-73 ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID 1120927204


 Изследвани са политическите фактори, предопределили създаването на Българския младежки земеделски съюз
  Статия
 партийно-политическа система в България, Български земеделски народен съюз, Български младежки земеделски съюз


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23354
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/