Доброволци-мюсюлмани от Търновския край в Сръбско-българската война 1885 г. - Военноисторически сборник, 1992, № 4, с. 182-194


Лечев, Велико (1992) Доброволци-мюсюлмани от Търновския край в Сръбско-българската война 1885 г. - Военноисторически сборник, 1992, № 4, с. 182-194 ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468; COBISS.BG-ID (на статията) 1149948644


 Изследвана е заявената готовност на мюсюлманите от Великотърновския край за участие в Сръбско-българската война 1885 г.
  Статия
 Съединение, Сръбско-българска война 1885 г., Великотърновски край, мюсюлмани


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23352
 Велико Лечев

1. Йоткова, Зл. Допълнителна светлина върху документалната база за участието на българските турци от Осман пазар в защита на Съединението от 1885 г. // Град Омуртаг и Омуртагският край : История и култура. Т. 4. [Доклади от юбил. конф., проведена в Омуртаг, 5 юни 2002 г. в чест на 180 г. от кончината на бълг. св. мъченик Йоан Нови Трапезундски] / Състав. Мирослав Тошев ; Науч. ред. Иван Бъчваров и др. - В. Търново : [Фабер], 2006, - 443 с. ISBN 954-775-530-7; COBISS.BG-ID 1045966820, цит. на с. 315-316, бел. № 4, 10.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/