Професионално-практическата подготовка на студентите-бъдещи начални учители


Бонева, Галя (2004) Професионално-практическата подготовка на студентите-бъдещи начални учители В. Търново, изд "Бойка"


 В книгата се разглеждат основни въпроси на професионално-практическата подготовка на студентите, които се подготвят за работа с ученици от начална училищна възраст
  Монография
 професионално-практическа подготовка, начални учители


Хуманитарни науки

Humanities

 
  2333
 Галя Бонева

4. Бижков, Г., В. Кутева-Цветкова, Б. Здравкова. Социална педагогика. Теоретични основи (Избрани лекции). Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 237,

5. Здравкова, Б. Професионална компетентност на социалния педагог – нормативи, теория и практика. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 167

3. Здравкова, Б. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” на тема: „Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение”, В. Търново, 2013, с. 83 Здравкова, Б. Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” на тема: „Формиране на интеркултурна компетентност у студентите – социални педагози в професионално-практическото обучение”, В. Търново, 2013, с. 24, 46,

2. Гълъбова, Д. Педагогическата практика на студентите – учители по математика. В. Търново, Слово, 2008

1. Цонкова, Д. Професионална компетентност на спортния педагог. Сб. Съвременни аспекти на спортното образование. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 54.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/