Комедията на Тодор Пеев „Даскал Генко” в контекста на възрожденската едноактна драматургия.


Манолакев, Христо (1994) Комедията на Тодор Пеев „Даскал Генко” в контекста на възрожденската едноактна драматургия. Тодор. Пеев. Научни изследвания. Драми. С., 1994, БАН, с. 43-51 ISBN 954-8712-01-6.


 
  Статия
 
 
  23321
 Христо Манолакев

2. Аретов, Н. Свое и чуждо във възрожденската драматургия. – Научни трудове. Т. 45, кн. 1. Филология. Пловдив: Университетско изд. Паисий Хилендарски, 2007, с. 212.ISSN 0861-0029 COBISS.BG-ID 1124461540

1. Аретов, Н. Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век. С.: Кралица Маб, 2006, с. 514. ISBN 978-954-533-066-7 COBISS.BG-ID 1044868324

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/