Наблюдения върху литературната рецепция през Българското възраждане.


Манолакев, Христо (1994) Наблюдения върху литературната рецепция през Българското възраждане. „Studiorum causa”: Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов. (Съст. М. Дачев). С., 1994, Изд. „СУ. Св. Кл. Охридски”, с. 215-233. ISBN 954-07-0459-6.


 
  Статия
 
 
  23320
 Христо Манолакев

1. Аретов, Н. Уханието на безименната роза. Приятелско писмо за „Сирота Цветана”, рецепцията и други неща. - Език и литература, 1994, № 5, с. 5-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/