Религиозна подкрепа на лишените от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1994 с.44-49 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1994) Религиозна подкрепа на лишените от свобода. - В: бюл. "Затворно дело" бр. 2 София: ГДИН 1994 с.44-49 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132


 В сатията се интепретират проблеми, свързани с религиозната подкрепа на осъдените в МЛС
  Статия
 осъдени, МЛС, затворническа общност, религиозна подкрепа
 Издадено
  23308
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/