Ролята на самодейните органи за утвърждаване на позитивно обществено мнение в колектива на лишените от свобода. В: бюл. "Затворно дело" бр. 4 София: ГДИН, 1985 с.27-37 COBISS.BG-ID 1119740132


Минев, Тодор (1985) Ролята на самодейните органи за утвърждаване на позитивно обществено мнение в колектива на лишените от свобода. В: бюл. "Затворно дело" бр. 4 София: ГДИН, 1985 с.27-37 COBISS.BG-ID 1119740132 София COBISS.BG-ID 1119740132


 В статията се интерпретират проблеми на позитивното обществено мнение при лишените от свобода
  Статия
 лишени от свобода, затвор, колектив, самодейни органи, позитивно обществено мнение
 Издадено
  23297
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.69 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/