Идейно-политическо развитие на Съюза на социалистическата младеж в България 1929 - 1934 г. - Исторически преглед, 1990, № 4, с. 18-33


Лечев, Велико (1990) Идейно-политическо развитие на Съюза на социалистическата младеж в България 1929 - 1934 г. - Исторически преглед, 1990, № 4, с. 18-33 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364


 Изследвано е историческото развитие на на младежкия съюз при БРСДП/о/ през периода 1923 - 1934 г.
  Статия
 Партийно-политическа система в България, БРСДП/о/, ССМ


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23288
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/