Възможности за усъвършенстване на организацията на труда в предприятията от месната промишленост.


Пенчева, Ивалинка (1989) Възможности за усъвършенстване на организацията на труда в предприятията от месната промишленост. Сборник с доклади от Международна научна конференция " Организация и управление на промишленото предприятие (фирмата)", Свищов, 19-21 септември 1989 г., Ред. Й. Георгиев, Свищов: АИ "Д. А. Ценов", с. 160-166, COBISS.BG-ID 1096329188


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23275
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/