Зависимост между комплексите и качествата на личността.


Добрев, Добрин (2004) Зависимост между комплексите и качествата на личността. - В: Библиотека „Диоген”: “ Психология и практика”, сборник, състав. доц. Иван Иванов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 175-191. ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1042019556


 Статията разглежда параметрите на влиянието, оказвано от родителските комплекси върху мотивационната сфера на личността в контекста на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Представени и интерпретирани са резултатите от авторово емпирично изследване. Очертани са насоките за бъдещо изследване на проблема.
  Статия
 психични комплекси, несъзнавано, К.Г.Юнг
 Издадено
  23274
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/