Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите.


Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите. Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения", Свищов, 30 ноември 2018 г., Свищов:АИ "Ценов", т. I, с. 27-35, ISBN 978-954-23-1702-9.НРС.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23273
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/