Родителски комплекси и личностни диспозиции в контекста на психологията на К. Г. Юнг.


Добрев, Добрин (2008) Родителски комплекси и личностни диспозиции в контекста на психологията на К. Г. Юнг. – В: Списание „Психологични изследвания“ / БАН. Институт по психология. София: Институт по психология, 2008, с. 35-40. ISSN 1311-4700; COBISS.BG-ID 1121294820


 Статията анализира влиянието на родителските комплекси при зрялата личност върху личностните й диспозиции. Представени са данни от авторово емпирично изследване на разглеждания проблем. Очертани са переспективите за бъдещи изследвания.
  Статия
 родителски комплекс, личностни диспозиции, К. Г. Юнг.
 Издадено
  23272
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/