Детските идентификации и толерантността като част от личностната и обществена мотивация в съвременното българско общество.


Добрев, Добрин (2001) Детските идентификации и толерантността като част от личностната и обществена мотивация в съвременното българско общество. – В: “Общества в преход - теория и практика“ : Сборник с доклади от шеста международна научна конференция, В. Търново, 2001, състав. доц. Теодора Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център (Велико Търново: Издателство БИ), 2001, с.107-116. ISBN 954-90888-1-2; COBISS.BG-ID 1039394788


 Статията разглежда влиянието на реалните родители и архетиповите родителски образи върху формирането на качествата на зрялата личност. Специално внимание е отделено на родителските подходи в контекста на европейската ценностна система и толерантността.
  Статия
 детски идентификации, толерантност, българско общество
 Издадено
  23268
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/