Организацията и нейната среда.


Пенчева, Ивалинка (2002) Организацията и нейната среда. В: "Основи на управлението". Ред. Е. Тонкова. Велико Търново: "Абагар", 2002, с. 43 - 64. ISBN 954-427-467-7, COBISS.BG-ID 1039556580.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23263
 Ивалинка Пенчева

3. Асенов, А., Цв. Дилков и И. Емилова, Основи на управлението, Свищов: АИ Ценов, 2016, 317 с. ISBN 978-954-23-1142-3, с. 47. COBBIS.BG-ID 1276984036

2. Стоянова, Ст. Социална среда и бизнес, В. Търново: Фабер, 2015, 130 с. ISBN 978-619-00-0243-7, с. 21, 23. COBISS.BG-ID 1272005092.

1. Иванова, П., С. Петрова, Организационни структури в туризма : Учебно пособие за дистанционно обучение, Свищов: АИ Ценов, 2013, 226 с. ISBN 978-954-23-0905-5, с. 10, 12.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/