Кратък преглед на теорията за комплексите в аналитичната психология на К.Г. Юнг.


Добрев, Добрин (1999) Кратък преглед на теорията за комплексите в аналитичната психология на К.Г. Юнг. – В: “Пир”, сборник, състав. доц. д-р Сашо Марков. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 5, 1999, с. 54-69. ISSN 1310-3490; COBISS.BG-ID 1121086436


 Статията разкрива основни моменти от концепцията на К.Г.Юнг за психичните комплекси. Анализът позволява по-цялостно осмисляне на ролята на психичните комплекси за динамиката и развитието на човешката личност.
  Статия
 психични комплекси, аналитична психология, К.Г. Юнг
 Издадено
  23261
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/