Репрезентации на мита за героя в съвременното общество.


Добрев, Добрин (2001) Репрезентации на мита за героя в съвременното общество. – В: “Морски научен форум. Том 7.Обществознание. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, сборник. Варна, 2001, с.181-189. ISSN 1310-9278; COBISS.BG-ID 1121286884


 Статията демонстрира потенциала на метода на амплификация, използван в контекста на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Анализирани са проявленията на основни структурни моменти от мита за героя в продукти на съвременната култура.
  Статия
 мита за героя, личност, К.Г.Юнг
 Издадено
  23258
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/