Die bulgarische Schifffahrt auf der Donau 1915 - 1916 = [Bulgarian navigation on Donau during 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2007, No 3-4, s. 181-203


Лечев, Велико (2007) Die bulgarische Schifffahrt auf der Donau 1915 - 1916 = [Bulgarian navigation on Donau during 1915-1916]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly.- Sofia: Bulg. Acad. of Sciences, 2007, No 3-4, s. 181-203 ISSN 0204-8906 (print) Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=1 COBISS.BG-ID 1119695844; COBISS.BG-ID (на статията) 1180868836


 Изследвано е българското корабоплаване по р. Дунав през 1915 - 1916 г.
  Статия
 Първа световна война, България, дунавско корабоплаване


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23256
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/