Сравнителен анализ на диспозиционните подходи към личността.


Добрев, Добрин (2009) Сравнителен анализ на диспозиционните подходи към личността. – В: Библиотека „Диоген”: „Психология 2008”, сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, том 16, кн.1, с.146-188. ISBN 978-954-524-685-2/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1230187236


 Студията разглежда основните идеи в диспозиционните подходи към личността. На сравнителен анализ са подложени разбиранията за същността, класифицирането и методите за измерване на диспозициите в концепциите на Г. Олпорт, Р. Кетел, Х. Айзенк и В.Ядов. Представени са основните критики срещу тези подходи, както и е анализиран техния съвременен статус.
  Студия
 личност, диспозиция, диспозиционни теории
 Издадено
  23252
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/