Сравнителен анализ на юнгианстките и постюнгианските концепции за развитието на личността.


Добрев, Добрин (2010) Сравнителен анализ на юнгианстките и постюнгианските концепции за развитието на личността. – В: Библиотека „Диоген”: “Психология 2010: Актуални въпроси”, сборник, състав. доц. д-р Красимира Йонкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, том 18, кн.1, с.121-142. ISBN 978-954-524-766-8/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1235535588


 Студията подлага на критичен сравнителен анализ възгледите за развитието на личността на К.Г.Юнг и последователите му в традицията на аналитичната психология. Представени са водещите идеи и понятия, като е проследено тяхното развитие и промяна под влияние на останалите психоаналитични школи. Специално място е отделено на еволюцията на разбирането за периодизация на човешкия живот и влиянието на по-ранните стадии от развитието върху зрялата личност.
  Студия
 развитие на личността, К.Г.Юнг, постюнгианци
 Издадено
  23247
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/