Models of Initial Training for History Teachers. - In: Initial Training for History Teachers: Structures and Standards in 13 Members States of the Council of Europe. History Education, Ed. Alois Ecker, Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2005, pp. 13-15; pp. 71-84 ISBN 92-871-5335-3


Савова, Жулиета (2005) Models of Initial Training for History Teachers. - In: Initial Training for History Teachers: Structures and Standards in 13 Members States of the Council of Europe. History Education, Ed. Alois Ecker, Strasbourg, France: Council of Europe Publishing, 2005, pp. 13-15; pp. 71-84 ISBN 92-871-5335-3


 Публикацията е основана на дългогодишно международно сравнително изследване на структурата и стандартите в подготовката на учители по история в 13 страни-членки на Съвета на Европа. Вдъхновена е от натрупания опит в процеса на етапно осъществяван проект на Съвета на Европа" Learning and Teaching the History of Europe in the 20th Century", във всичките етапи, на който участва и Ж. Савова като автор, и като член на международната редакционна колегия.
  Книга
 учители, подготовка и квалификация на учители по история
 Издадено
  23238
 Жулиета Савова

3. Цитирано от: Saydam, Abdullah. The Century that cannot be learned: teaching of XXth century in Turkey.// Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, 2009, p.41-58. Достъпно на: https://www.euroclio.eu/wp-content/uploads/2019/09/Multicultural Europe-EN-Chapter-4.pdf

2. Цитирано от: Demircioglu, Ismail in: Journal of Social Science, 16, 2006, #2, p.133-146. Достъпно на: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/71995#page=139

1. Цитирано от:Djurovic, Arsen. Evaluation of history textbooks by students of primary schools and high- schools in Serbia.?? Caught in the Web or Lost in the Textbook, 2005, p.315-326. Достъпно на: http://repository.gei.de/biststream/handle/11428/25/818102888_2015_A.pdf?sequence=1&isAlowed=y#page=315

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/