Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 147. ISBN 978-954-9498-2898


Златева, Добринка (2011) Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 147. ISBN 978-954-9498-2898 Велико Търново: Фабер


 Разработват се теоретични проблеми на Международната икономика. Учебникът съдържа тестове, въпроси за самостоятелна подготовка
  Учебник / Учебно помагало
 Международна икономика, международна търговия, международна валутно-финансова система, платежен баланс
 Издадено
  23232
 Добринка Златева

1. от Н. Бянова в Златева и др. Международна икономика, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с.65. ISBN 987-619-208-175-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/