Макроикономика. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 131. ISBN 978-954-9498-40-0


Златева, Добринка (2012) Макроикономика. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 131. ISBN 978-954-9498-40-0 Велико Търново: Фабер


 Разглеждат се теоретични проблеми на Макроикономиката. Учебникът съдържа тестове, въпроси за самоподготовка
  Учебник / Учебно помагало
 макроикономика, БВП, икономически цикъл, инфлация, пари и банки
 Издадено
  23230
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/