Микроикономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 144. ISBN 978-954-9498-23-3


Златева, Добринка (2011) Микроикономика. Велико Търново: Фабер, 2011, с. 144. ISBN 978-954-9498-23-3 Велико Търново: Фабер


 Разглеждат се общотеоретични теми по Микроикономика. Учебникът съдържа тестове, въпроси за самоподготовка
  Учебник / Учебно помагало
 микроикономика, пазар, конкуренция, доход
 Издадено
  23229
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/