Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. – Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с. 3 – 47. ISSN 1313-6909.


Златева, Добринка (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. – Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с. 3 – 47. ISSN 1313-6909. Списание Социално-икономически анализи, 2011, кн. 4


 Изследва се икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. Конкретно се разработва: туризмът като икономическа система, основни финансови показатели, предприемаческата дейност в алтернативните видове туризъм, алтернативните видове туризъм в микро- и макроикономически аспект
  Студия
 алтернативни видове туризъм, добавена стойност, икономически ефекти
 Издадено
  23228
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/