„Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV – V в.


Миланов, Росен (2018) „Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV – V в. „Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV – V в. – Проглас, 2018, 27(2), с. 170 – 178. Print ISSN 0861-7902


 Най-големите и най-важни произведения на латинската християнска литература са от епохата на IV–V в. Тези произведения са плод на специфичното християнско разбиране за човека и света. В настоящата статия се изследва отношението на християнските писатели към света и техните думи, към словесното общуване и към древната нехристиянска литература. Разглеждат се също така родовете и жанровете на християнската литература, както и нейните теми. Изяснява се висшият, непреходен смисъл на християнското слово. “WORDS” AND “SERMON” IN LATIN CHRISTIAN LITERATURE OF IV–V CC. The greatest and most important works of Latin Christian literature date back to IV–V cc. These works are a result of the specific Christian conception of man and the world. In the present paper I explore the attitude of the Christian writers towards the world and its words, towards the verbal communication and the ancient non-Christian literature. The genres and kinds of the Christian literature, as well as its subjects, are also considered. Тhe highest, eternal meaning of the Christian sermon is explained.
  Статия
 думи, свят, християнство, литература, слово, вечност, words, world, Christianity, literature, sermon, eternity..
 Издадено
  23227
 Росен Миланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/