Теоретични основи на държавния дълг и дълговата рецесия. – В Управление на дълговата рецесия. Рецензент В. Стоянова. Велико Търново, Фабер, 2014, с. 100. ISSN 978-619-00-0172-0


Златева, Добринка (2014) Теоретични основи на държавния дълг и дълговата рецесия. – В Управление на дълговата рецесия. Рецензент В. Стоянова. Велико Търново, Фабер, 2014, с. 100. ISSN 978-619-00-0172-0 Велико Търново: Фабер


 Разглеждат се проблемите на управление на дълговата рецесия в България. Разработени са теоретичните основи на държавния дълг и дълговата рецесия. Целесъобразната изпълнимост на обществено значими инвестиционни проекти. Интернет-технологиите в банковия бизнес.
  Част от книга / Глава от книга
 управление, дългова рецесия, държавен дълг, инвестиционни проекти, интернет-технологии
 Издадено
  23226
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/