Есе за „Homo economicus”.


Златева, Добринка (2006) Есе за „Homo economicus”. Сб. Дни на науката'2006. Отг. ред. И. Харалампиев. В.Търново: Фабер, 2006, с. 259 – 264. ISBN 978-954-775-727-1. COBISS.BG-ID 1226756580


 Върху основата на критично отношение към класическата теория за Homo economicus се предлага разбиране за икономическия човек в икономиката – единно действащ материално-идеален, телесно-духовен,психо-социален, индивидуално-обществен
  Доклад
 Homo economicus, рационален, максимизиращ, интерсубект
 Издадено
  23224
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/